Google+ Badge

duminică, 24 aprilie 2016

Evadare din comunism cu avionul de vânătoareO evadare care dă măsura disperării din România anilor '80. În 1987, în timpul unui zbor de antrenament, un tânăr pilot român, elev la şcoala militară de aviaţie de la Bobocu (Buzău), a fugit în Turcia cu un avion de mare viteză. Smighelschi a fugit din ţară ca-n filmele de acţiune.

Citeste mai mult: adevarul.ro/news/eveniment/evadare-comunism-avionul-vanatoare-1_50ad7dc37c42d5a6639627eb/index.html
 
 

miercuri, 16 martie 2016

Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat


HOTĂRÂRE nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 121 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ARTICOL UNIC
  Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          PRIM-MINISTRU
         DACIAN JULIEN CIOLOŞ
            Contrasemnează:
           -----------------
         Ministrul apărării naţionale,
          Mihnea Ioan Motoc
         Ministrul afacerilor interne,
            Petre Tobă
    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
         Eduard Raul Hellvig
        Ministrul finanţelor publice,
          Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 10 martie 2016.
  Nr. 146.
  
ANEXĂ
                  NORME
     pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015
           privind pensiile militare de stat
  ART. 1
  (1) Prezentele norme se aplică titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţele caselor de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii în perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013.
  (2) Beneficiază de prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, titularii prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor aflaţi în una din următoarele situaţii:
  a) au încasat diferenţele în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive;
  b) au încasat sume necuvenite ca diferenţe cu titlu de pensie şi care nu au fost recuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;
  c) au încasat sume care fac obiectul restituirii în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.
  ART. 2
  În sensul prezentelor norme, prin termenul prevăzut de lege se înţelege perioada de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, inclusiv.
  ART. 3
  Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială şi autentică.
  ART. 4
  (1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru restituirea diferenţelor şi, în situaţia în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferenţa totală de restituit şi stabileşte cuantumurile plăţilor eşalonate potrivit prezentelor norme.
  (2) În situaţia în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află la data depunerii.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plăţii diferenţelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informaţii în scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.
  ART. 5
  Restituirea diferenţelor prevăzute la art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din prezentele norme, eşalonat, astfel:
  a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:
  - în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012;
  - în luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;
  b) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna noiembrie 2017;
  c) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna decembrie 2017.
  ART. 6
  Titularilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din prezentele norme care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poştal.
  ART. 7
  În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 3 din prezentele norme, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit prezentelor norme şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
  ART. 8
  Fondurile necesare pentru plata diferenţelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

             ----

duminică, 13 martie 2016

Precizări legate de cadrul legislativ aplicabil pensiilor militare de stat

Comunicat de presă


Ministerul Apărării Naţionale 
Direcţia Informare şi Relaţii Publice 
E-mail: presamapn@mapn.ro 
Contact: 021-319.60.22COMUNICAT NR. 74 
Data: 11.03.2016 

Precizări legate de cadrul legislativ aplicabil pensiilor militare de stat


Conducerea M.Ap.N. ţine să transmită şi pe această cale faptul că la nivelul Executivului şi al ministerului nu se pune problema revizuirii cadrului legislativ aplicabil pensiilor militare de stat, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, că nu a existat şi nu există vreo asemenea intenţie, discuţie, iniţiativă, ori proiect.

Îi asigurăm pe titularii actuali şi viitori ai pensiilor militare de stat de corectitudinea şi seriozitatea noastră în implementarea întocmai şi cu eficienţă a prevederilor Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Nici un fel de altă propunere pe această temă nu figurează în documentele oficiale, cum ar fi Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2015, Programul legislativ al Guvernului României pe anul 2016 afişat pe site-ul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul sau Priorităţile strategice ale Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016, prezentate pe site-ul instituţiei.

De altfel, chiar în ultima şedinţă de Guvern din data de 10.03.2016, au fost aprobate două hotărâri care sunt esenţiale pentru asigurarea implementării optime a noului cadru normativ privind pensiile militare de stat, cea care aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 şi cea care stabileşte atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.

Până la această dată, la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., sunt în lucru aproximativ 22.000 de cereri de recalculare a pensiei, peste 8.000 de cereri pentru restituirea diferenţelor de pensie aferente perioadei ianuarie 2012 – septembrie 2013 şi aproape 12.700 de fişe pentru încadrarea în locuri de muncă şi condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar.


Secţia Presă